ؐ ALPO-Japan Latest

Jupiter Image 2015/01/27(UT)
,
Michel Jacquesson,John Kazanas
Michel.J,J.Kazanas,A.Hatanaka,K.Ozaki

Michel Jacquesson (203mm SC)

[Michel Jacquesson : Sevigny-Waleppe (Ardennes) France]

John Kazanas (317mm Newton)

[John Kazanas,Melbourne Australia]

Akitoshi Hatanaka (400mm Cassegrain)

OdFs  [Akitoshi Hatanaka:Kumano Mie Japan]

Kimikazu Ozaki(440mm Rfd)

[Ki.Ozaki,Sobue Inazawa Aichi JAPAN]
ሤmsc]  

ALPO-Japan Latest Jupiter Section
2015/01/28
2015/01/26