V ALPO-Japan Latest

Uranus Image 2009/09/01(UT)

Carl Roussell
C.Roussell

Carl Roussell(150mm F8 refractor)
2009/09/01  5:44 UT
15cm f/8 RR,  200x-400x
IL, W82A, W8
See: 6-7/10, Trans: 3.5/6
CM: 342deg  Dia: 3.7"  De: 7.4deg   
Notes:  Highly suspect dark band north

[ Carl Roussell : Cambray Canada]

ALPO-Japan Latest Uranus Section
2009/09/08
2008/11/01