ALPO-Japan Latest

Venus Image 2007/09/18(UT)
M،g

K.Yunoki

Kenkichi.Yunoki (260mm Newtonian)


[Kenkichi Yunoki (Sakai City Japan)]
{ s M،g
ALPO-Japan Latest Venus Section
2007/09/19
2007/09/15