ؐ f ֐x iŐVj


ALPO-Japan Latest
Jupiter Image 2001/12/17(UT)

ipv,B

H.Einaga,M.Adachi

Hideo Einaga (250mm Newton, Digital Still Camera NEC PICONA)


2001/12/17 12:27:55 (UT)
CMI = 155.5, CMII =  68.6, CMIII = 140.7
De =  +2.0, E.Dia = 46.70"
7 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+barlow3x(F=34)+prism2d+Picona(1/7s)
2001/12/17 12:53:37 (UT)
CMI = 171.2, CMII =  84.2, CMIII = 156.3
De =  +2.0, E.Dia = 46.70"
8 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+barlow3x(F=34)+prism2d+Picona(1/7s)
2001/12/17 13:57:18 (UT)
CMI = 210.0, CMII = 122.7, CMIII = 194.8
De =  +2.0, E.Dia = 46.70"
5 frames composite
Seeing=3/10,Trans=2/5
25cm+barlow3x(F=34)+prism2d+Picona(1/7s)
HIDEO EINAGA
ᕺɁE@ipv


Makoto Adachi (Drawing: 310mm Newtonian)


Ꭰꌧ@Îs@B@

ALPO-Japan Latest@Jupiter Section